top of page

תנאי השימוש המעודכנים
קבלת תנאי השימוש
שימוש באתר זה www.BanskoBezol.com או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר"), על ידך - משתמש הקצה ("משתמש הקצה"), הגשת הצעה לרכישה, הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי ארגו ישראל בע"מ  ("בנסקו בזול").
במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד בנסקו בזול, האתר, בעלי האתר, מנהלי בנסקו בזול, דירקטורים בבנסקו בזול, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בנסקו בזול על פי תנאי השימוש.
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את בנסקו בזול כלפי מבצעי הפעולות באתר.
בנסקו בזול שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שוברים למוצרים ו/או לשירותים שנרכשו לאחר השינוי.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
א. השימוש באתר
1.    כללי
1.    האתר מופעל על ידי בנסקו בזול ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק בין השאר שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות.
2.    בנסקו בזול מציעה למכירה באתר, בין השאר, מוצרים פיסיים/פיזיים, אשר ניתן להחליפם במוצרים ו/או בשירותים אצל ספקי המוצרים ו/או השירותים ("בית העסק", "בתי העסק", לפי העניין).
3.    למען הסר ספק, בנסקו בזול אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר, אשר ניתן לרוכשם מבית העסק על ידי משתמש הקצה, לרבות במסגרת הרכישה באתר עצמו.
4.    המוצרים ו/או השירותים, אשר נרכשו באתר, מוצעים ומופעלים על ידי בתי העסק השונים ולא על ידי בנסקו בזול.
5.    בנסקו בזול מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת מוצרים ו/או שירותים ואין לראות בבנסקו בזול כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים ואין לראות בבנסקו בזול כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.
6.    תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך - משתמש הקצה. על ידי שימוש באתר, אתה – משמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.
7.    זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.
8.    משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.
9.    משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת בנסקו בזול, ושבנסקו בזול לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בבנסקו בזול וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בבנסקו בזול, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את בנסקו בזול בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
10.    לבנסקו בזול תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. בנסקו בזול רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
11.    אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.
2.    שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
1.    בנסקו בזול שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
2.    במידה ובנסקו בזול תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות ובכלל זה שינויים הנוגעים להוספת עמלות ותשלומים נוספים), בנסקו בזול תודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת ופתחת חשבון אצל בנסקו בזול ו/או על ידי פירסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
3.    כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדינויות הפרטיות יחול החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פירסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינויים אלו לא יחולו על שוברים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים.
4.    השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משתמשי האתר, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז כאמור יחולו השינויים החל מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פרסום ההודעה האמורה באתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.
5.    אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.
3.    ציוד
משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד"), ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. בנסקו בזול לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.
4.    כללי התנהגות למשתמש הקצה
1.    האתר הינו קניינה הפרטי של בנסקו בזול. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.
2.    בנסקו בזול דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.
3.    משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא את זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של בנסקו בזול בכתב ומראש.
4.    כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של בנסקו בזול מגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה למשתמש קצה אחר מלהשתמש ולהנות מהאתר הינה אסורה.
5.    משתמש הקצה לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות בבנסקו בזול. האמור בסעיף 4 זה יחול לטובתה של בנסקו בזול ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של בנסקו בזול.
5.    הזכות לרכוש ולהשתתף במכירה באתר
1.    רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר כל תושב ישראלי, איחוד אירופאי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות או הבין-לאומיות.
2.    בנסקו בזול רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.
3.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא בנסקו בזול רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בבנסקו בזול או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה ובתי העסק; ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
6.    קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
1.    כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של בנסקו בזול או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב בנסקו בזול, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
2.    האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש בנסקו בזול או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פירסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מבנסקו בזול (download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של בנסקו בזול המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של בנסקו בזול.
3.    משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לבנסקו בזול זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק לבנסקו בזול את הזכות לערוך, לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 6 זה יחול לטובתה של בנסקו בזול וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של בנסקו בזול.
7.    היעדר אחריות
1.    משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. בנסקו בזול, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, בתי העסק, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או שוברים שיסופקו באמצעות האתר.
2.    הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVILABLE". בנסקו בזול מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.
3.    בנסקו בזול אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, שילוחם ו/או יבואם לארץ, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. 
4.    המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, שילוחם ו/או יבואם לארץ, טיבם, שמות היצרנים/ספקים/בתי העסק וכיו''ב.
5.    בנסקו בזול לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
6.    החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
7.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל בנסקו בזול לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.
8.    הגבלת אחריות
בשום מקרה, בנסקו בזול לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.
בשום מקרה, חבותה ואחריותה של בנסקו בזול, בשל שובר ו/או בקשר אליו, לא תהיה גבוהה מהסכום שנסלק עבור משתמש הקצה באמצעות האתר בגין אותו שובר, וסך האחריות והחבות הכוללת של בנסקו בזול הנובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים שנסלקו עבור אותו משתמש קצה באמצעות האתר במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי משתמש הקצה נגד בנסקו בזול.
9.    בקרה, פיקוח ומעקב
לבנסקו בזול תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בחדרי הצ'ט ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי בנסקו בזול, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בנסקו בזול תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר בנסקו בזול סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.
10.    פרטיות
משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ'ט ו/או כל תשתיות ההודעות, הממסרים והפוסטים באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו. בנסקו בזול אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן בנסקו בזול מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בחדרי הצ'ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה בנסקו בזול את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות של בנסקו בזול.
11.    הענקת רישיון
על ידי פרסום תקשורות באתר או דרכו, משתמש הקצה יהא כמי שנתן לבנסקו בזול רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או  טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.
12.    שיפוי ושחרור
משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את בנסקו בזול ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את בנסקו בזול מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי השובר, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.

13.    ביטול הסכם זה
בנסקו בזול רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות תניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ו- 12.
14.    סימני מסחר
"בנסקו בזול" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "בנסקו בזול", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של ארגו ישראל בע"מ, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
15.    תוכן צדדים שלישיים
כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי בנסקו בזול ולבנסקו בזול לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
בנסקו בזול לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, בנסקו בזול לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של בנסקו בזול לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. בנסקו בזול אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך רובצים עליו. בנסקו בזול לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
16.    משלוח הודעות על ידי בנסקו בזול ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה
על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, בנסקו בזול חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעידכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לבנסקו בזול עת פתיחת החשבון באתר.
הנך מאשר בזאת לבנסקו בזול ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור. כמו כן, הנך מאשר ומודע לכך כי בנסקו בזול עשויה (אך אינה חייבת) לשלוח לך הודעות תזכורת בדבר מועד פקיעתו הקרב של המוצר שרכשת.
ככל שתבקש שבנסקו בזול תאפשר לך לבחור לקבל מבנסקו בזול או לבחור לחדול מלקבל מבנסקו בזול הודעות דואר אלקטרוני מסוגים מסוימים ו/או הודעות דואר אלקטרוני הרלוונטיות לאזורים גיאוגרפים מסוימים, הרי שהנך מודע לכך ומאשר בזאת כי על אף בחירתך כאמור, בנסקו בזול תהיה רשאית בכל עת לשלוח לך גם הודעות דואר אלקטרוני אשר אינן מהסוגים המסוימים ו/או אשר אינן רלוונטיות לאזורים הגיאוגרפים המסוימים כאמור, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של בנסקו בזול כפי שהיה מעת לעת. האמור אינו גורע מזכותך לחדול מקבלת כל הודעת דואר אלקטרוני בנסקו בזול בהתאם לאמור בסעיף זה להלן ולהוראות כל דין.
באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של בנסקו בזול בכתובת הדואר האלקטרוני support@AAAAAA.co.il ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שבנסקו בזול ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, מסרונים, תכתובת דואר אלקטרוני, הודעות דחף (push notifications) באפליקציית האתר, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.
 
ב.   המוצרים
17.    המוצרים - כללי
כל המוצרים המודפסים מהאתר או דרך האתר לרבות מכל אתר המקושר עם בנסקו ("המוצר", "המוצרים", לפי העניין) הם מוצרי קידום מכירות, אשר ניתן לרכושם מבנסקו בזול על מנת להחליפם במוצרים ו/או בשירותים בהנחה לעומת מחירם הרגיל (לא כולל הנחות שונות שהבית העסק מעניקים מעת לעת), אצל בית העסק שהנפיק את המוצר ("בית העסק"). את המוצר ניתן לרכוש באתר ובהתאם לתנאים החלים על כל עסקה ועל כל מוצר. על ידי מתן הצעה לרכישת מוצר על ידי משתמש הקצה באתר, משתמש הקצה נותן הצעה לרכישה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.
בנסקו בזול מאפשרת לך לרכוש מוצר אשר ניתן לפדותו בקשר לרכישת מוצרים ו/או שירותים מבית העסק, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי העסקה הרלוונטית. בית העסק ולא בנסקו בזול, הוא מספק את המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים ובית העסק הוא האחראי היחידי לפדיון המוצר שרכשת.
18.    רכישת המוצר
ככל שמדובר ברכישה קבוצתית – הרכישה על ידי משתמש הקצה תהיה כפופה, בין השאר, לקבלת הצעות לרכישת מוצרים בכמות שלא תפחת מהכמות המינימלית שננקבה לצורך כך. בנסקו בזול רשאית וכן כל בית עסק, אך אינם חייבם, להגדיל או להקטין את הכמות המינימלית במהלך המכירה.
רכישת המוצר תקנה זכות חוזית מוגבלת למימוש המוצר מול בית העסק שהנפיק את המוצר בלבד, הכפופה לזכויות החוזיות של בנסקו בזול מול אותו בית עסק, אך בכל מקרה לא תקנה זכות חוזית או כל זכות אחרת מול בנסקו בזול.
אתה נדרש לפתוח חשבון אצל בנסקו בזול כדי שבנסקו בזול תוכל לספק לך גישה קלה לרכישת המוצרים, להדפסת המוצרים וכן לשירותים נוספים שיש ויינתנו על ידי בנסקו בזול מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של בנסקו בזול כדוגמת עיון בהזמנותיך בעבר.
למידע נוסף על איסוף מידע אישי בדבר משתמש הקצה, על ידי בנסקו בזול, אנא עיין במדיניות הפרטיות של בנסקו בזול.
19.    הזכויות שמקנה המוצר
הזכויות שמקנה כל מוצר יהיו כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל מוצר, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיופיעו בהצגת העסקה באתר ו/או על גבי המוצר, כאשר בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר או על גבי השובר, תכריע בנסקו בזול בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב.
20.    המוצרים/השירותים המופיעים באתר
בנסקו בזול אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. בנסקו בזול מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם ושירותיהם, בשיטות מכירה שונות. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי בתי העסק. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי בתי העסק ובאחריותם. בנסקו בזול אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על בית העסק. בנסקו בזול אינה אחראית על תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי בית העסק, וממליצה לבדוק את מחירי השוק של המוצרים/השירותים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של בנסקו בזול ו/או בתי העסק בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאית בנסקו בזול וכן כל בית עסק, אך אינם חייבם, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה.
21.    רישום באתר
בעת הרישום יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותך. על מנת להשלים את תהליך הרישום באתר עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, בנסקו בזול תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישת המוצר. לבנסקו בזול ו/או לבתי העסק שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. החברה ו/או בתי העסק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבית העסק ו/או לבנסקו בזול ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי בנסקו בזול הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי בנסקו בזול ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.
22.    מכירות קבוצתיות באתר
ליד כל מוצר/שירות המופיע באתר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר/השירות, הנמסר באחריותו הבלעדית של בית העסק ומחירו כפי שמוצע על ידי בית העסק. המחיר של מוצר או שירות, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי בית העסק. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריותך  לבדוק ולערוך השוואת מחירים. בכדי לרכוש מוצר במכירה קבוצתית, תתבקש להירשם לקבוצת הרכישה, כאשר בעת רישומך לקבוצת הרכישה, תתבקש למסור את הפרטים הבאים שלך: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף ברכישה. למען הסר ספק, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. בנסקו בזול ו/או בית העסק יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. בנסקו בזול ו/או בית העסק יהיו רשאים לבטל השתתפות לקוח במכירה, בין השאר, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים. בנסקו בזול שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, בין השאר, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת רישומך). בנסקו בזול לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של משתמש הקצה, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר משתמש הקצה בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתך הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. לבנסקו בזול שמורה הזכות לבטל את המכירה הקבוצתית עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי לגבי שאר משתמשי הקצה שהגישו הצעה לרכישת במסגרת הקבוצה.
23.    תשלום וקבלה
1.    המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע''מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
2.    קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.
3.    חיוב הלקוח יתבצע על ידי  וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. 
4.    בחלק מהמוצרים, אשר בלחיצת כפתור הועברתם לאתר בעל העסק, ישנה אפשרות חיוב ישירה של בעל העסק. לדגומא חברת השכרת רכבים, TOPRENTACAR.BG
במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 24.6 להלן.
5.    הנך מאשר בזאת שלא לשלוח אליך קבלה לאחר ביצוע הקניה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני ככל שתבקש זאת ממרכז השירות של בנסקו בזול.

24.    ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה
1.    ביטול רכישת מוצר יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי המוצר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף 24 זה.
2.    בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול בנסקו בזול על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן (''חוק הגנת הצרכן'').
3.    הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:
בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
4.    תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
5.    זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים; לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור בתקנות 2 ו- 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה).
6.    דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך מביניהם.
7.    דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק או על ידי בנסקו בזול. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן בנסקו בזול יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
8.    במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על די בנסקו בזול לא תחויב על ידי בנסקו בזול בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.
9.    יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת המוצר בלבד, אך לא לביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש במוצר, שאז עליך לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על בנסקו בזול לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר וכל ביטול כאמור יהיה בינך לבין בית העסק.
25.    אספקת המוצרים
אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של השובר לגבי המוצר/שירות באתר. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של המוצר לגבי המוצר/שירות באתר. 
26.    מימוש המוצרים
1.    המוצר הנו למימוש חד-פעמי, ולא ניתן לממש מוצר יותר מפעם אחת. הזכות הנובעת מהמוצר גלומה במוצר המקורי וכל העתק של מוצר, הינו חסר כל תוקף ולא יקנה כל זכות.
2.    אלא אם צוין אחרת במפורש, לא ניתן לשלב שימוש במוצר עם שוברים, קופונים, הנחות, הצעות, תעודות צד שלישי ו/או מבצעים אחרים ולא יחול כפל מבצעים.
3.    מימוש מוצר יהיה כפוף להוראות כל דין.
4.    לא ניתן לעשות שימוש במוצר על מנת להשלם חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.ביטול שירות ואי קבלת החזר כספי, במידה גורם צד שלישי הלא מאפשר שימוש במוצרים הנרכשו כגון: הדרכות, אטרקציות, וכל שירות המבוצע ע"י ספקים של בנסקו בזול, מסיבות כגון: הפסקת חשמל באתר הסקי, תנאי מזג האויר, מלחמה, מחלה של הקונה/תייר, או כל סיבה הקפית שבגללה בנסקו בזול לא יכולה לספק את השירות . החזר על המוצר/ השירות לא תקף ואין דרך לבטלם, אלא אם כן בית העסק הסכים אחרת, בכתב.
5.    בנסקו בזול ובית העסק לא יהיו אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשיכפול ו/או להדפסה ביתר של הקבלה של המוצר ו/או של מספרם הסידורי.
6.    בנסקו בזול לא מגבילה מכירת ו/או העברת שובר לצד ג', על ידי משתמש הקצה, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי המוצר, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של בנסקו בזול, גם כלפי רוכש המוצר ו/או מקבלו בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע ממכירת ו/או מהעברת קבלת המוצר לצד ג', לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד.
7.    כל ניסיון לעשות שימוש בקבלת המוצר בניגוד לתנאים המפורטים לעיל ולהלן או בניגוד לתנאים שיופיעו בהצגת העסקה באתר או על גבי המוצר, במצטבר, יגרום לביטול תוקפו של המוצר.
8.    כל המוצרים מוגבלים בזמן לצורך מימושם כך שלאחר תקופת תוקפו של המוצר לא ניתן יהיה לעשות במוצר כל שימוש והמוצר לא יקנה לרוכש המוצר כל זכות מכל סוג וכן לא יקנה זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין.
על כן, באחריות רוכש המוצר לממש את המוצר במהלך תקופת תוקפו של המוצר. רוכש מוצר אשר לא מימש את המוצר, מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת תוקפו של המוצר, יאבד את זכאותו לקבלת המוצר ו/או השירותים /או ההטבה הגלומים, המתוארים בעמוד המוצר ולא יהיה זכאי לכל החזר, תשלום ו/או פיצוי, מכל מין וסוג שהוא.
במידה ולא צוינה מגבלת זמן למימוש המוצר תוקפו של המוצר יפוג לאחר חצי שנה מיום רכישתו, אלא אם צוין אחרת.
יובהר כי המוצרים אינם מהווים "תווי קניה" כהגדרתם בסעיף 14ח לחוק הגנת הצרכן.
9.    יש לממש את המוצר באירוע אחד ולא ניתן לממש את המוצר בפחות מערכו הנקוב, ושימוש בפחות נערכו הנקוב של המוצר לא יקנה לרוכש המוצר כל זכות לקבלת החזר או עודף.
10.    רוכש המוצר אינו רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר או לקבל את כספו חזרה. האמור בסעיף זה לא יחול אם נקבע אחרת לפי חוק.
11.    המוצר לא יחול, לא יהיה תקף ולא ניתן יהיה לשלם באמצעותו עלויות טיפול ומשלוח.
12.    ניתן לפדות מוצר אחד בכל עסקה עם בית העסק.
13.    המוצר לא ניתן למימוש עד ליום אחרי רכישתו.
14.    לא ניתן להמיר המוצר בזיכוי כספי (אלא אם נדרש על פי חוק).
15.    כל הזמנות בבית העסק מתוקף המוצר הן על בסיס מקום פנוי בבית העסק.
16.    כל מוצר כפוף לתנאי בנסקו בזול ובתי העסק המשתתפים. בנסקו בזול אינה המוכרת ו/או המספקת של המוצרים והשירותים. בית העסק הוא מוכר/ספק המוצרים והשירותים.
27.    ביטול עסקה על ידי בנסקו בזול
בנסקו בזול ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
1.    אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
2.    אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.
3.    במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת בנסקו בזול את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
4.    במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית בנסקו בזול לבטל את הרכישה הספציפית.
5.    בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
6.    בנסקו בזול רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.
28.    אחריות בית העסק
בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד,  הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה, בקשר עם מימוש המוצר ו/או אי מימושו עקב מעשה או מחדל של בית העסק ו/או בקשר עם המוצרים / השירותים נשוא קבלת המוצר. אתה מוותר ומשחרר את בנסקו בזול מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה, סוכניה ושלוחיה מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.
 
ג.   שונות
29.    כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
30.    כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
31.    הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
32.    שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי בנסקו בזול לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של בנסקו בזול לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
33.    הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הבולגרי והישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב או סופיה המוסמך לפי העניין.
34.    חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

 

bottom of page