top of page

מדיניות פרטיות
א. כללי
1.    על השימוש באתר זה www.BanskoBezol.com או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") המופעל על ידי ארגו ישראל בע"מ ("בנסקו בזול"), תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.
2.    להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר ("מדיניות הפרטיות").
3.    בעת השימוש באתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש שוברים עבורם, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד).
4.    מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
5.    בנסקו בזול אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטתה. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.
6.    יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.
ב. רישום לאתר
7.    בעת הרישום לאתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת ועוד.
8.    כמו כן, גם בעת רישומך לקבוצת הקניה באתר, תתבקש למסור את הפרטים שלעיל וכן את פרטי כרטיס האשראי שלך, לצורך ביצוע הרכישה.
9.    יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים והשירותים המופעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו ולמטרות נוספות כמפורט במדיניות הפרטיות.
10.    יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא תוכל להצטרף לאתר ו/או להשתתף ברכישה.
ג. מאגר מידע
11.    המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של בנסקו בזול. אתה מאשר בזאת את העברת המידע אודותיך מבנסקו בזול למאגרי המידע של כל גוף קשור ו/או מסונף אליה, וכן לספקי שירות אשר העברת המידע אליהם נדרשת לצורך מתן השירותים באופן סדיר או  לצורך מילוי התחייבויות בנסקו בזול לפי תנאי השימוש או לפי הוראות הדין, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת בולגריה ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הבולגרי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש לבנסקו בזול להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.
ד. השימוש במידע
12.    השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות הפרטיות ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:
1.    לאפשר את שימושך באתר;
2.    לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
3.    לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;
4.    לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר, לרבות באמצעות הרכישות הקבוצתיות – וכן פרסום מידע ותכנים;
5.    להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
13.    המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.
14.    בהסכמתך להסכם תנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך:
1.    יצירת קשר עמך;
2.    משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך, בין על ידי גרופון ובין על ידי מי מטעמה, באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי ולרבות פעולות של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, אלא אם תציין בכתב בפני בנסקו בזול כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של בנסקו בזול בכתובת הדואר האלקטרוני  AAAAAAAAAAAAAAA ולבקש להסירך מרשימת התפוצה;
3.    לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר;
4.    בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.
ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים
15.    בנסקו בזול לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי המזהה אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לכל גוף קשור ו/או מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו'), ולרבות לגופים המנויים בסעיף 11 לעיל.
16.    על אף האמור לעיל, בנסקו בזול תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:
1.    המידע המועבר אינו מידע המזהה אותך אישית או שהוא מידע שעבר אנונימיזציה בכל דרך שהיא.
2.    התקבלה הסכמתך לחשוף מידע זה;
3.    חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק; מובהר שמאגרי המידע של גורמים אלה שעשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת בולגריה ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הבולגרי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש לבנסקו בזול להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה;
4.    כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
5.    במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך;
6.    במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא;
7.    במקרה שבו בנסקו בזול תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.
ו. Cookies
17.    האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
18.    דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
ז. פרסומות ואתרים של צדדים שלישיים
19.    ייתכן שבנסקו בזול תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עשויות להציב Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. בנסקו בזול אינה אחראית למדיניות הפרטיות של חברות אלה או לתוכן המופיע בפרסומות שלהן או באתרים או בתכנים אליהם הפרסומות מקשרות.
ח. אבטחת מידע
20.    באתר ובמאגרי המידע מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר ומאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למניעתה). הנך מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.
ט. שימוש על ידי ילדים
21.    השימוש באתר, באפליקציה או בכל שירות של בנסקו בזול אסור למי שטרם מלאו לו 16 שנה. חל איסור מוחלט על מסירת פרטים אישיים אודות מי שטרם מלאו לו 16 שנה. אם הנך הורה לילד והנך סבור שילדך מסר פרטים אישיים לבנסקו בזול, הנך רשאי ליצור עמנו קשר באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן ולבקש למחוק מידע כאמור.
י. זכות לעיין במידע
22.    לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו; מובהר כי בנסקו בזול אינה מתחייבת למחוק או לתקן את המידע בעקבות פניה כאמור.
23.    לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך על בסיס אפיון קבוצתי, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
יא. פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו
24.    פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו, ניתן להפנות למחלקת שירות הלקוחות של בנסקו בזול בכתובת הדואר האלקטרוני AAAAAAAAAAAA או בדואר רגיל לכבוד ארגו ישראל בע"מ.  
יב. שינויים במדיניות הפרטיות
25.    מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.
 

bottom of page